Vuokrausehdot

Melomo Oy (jatkossa Vuokranantaja) noudattaa packraftien ja muiden varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisesta seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa Vuokraaja) on allekirjoituksellaan hyväksynyt vuokrauslomakkeen. Kohdan 3 mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin vuokraajaa jo varauksen tapahduttua.

 

1. Varaaminen ja vuokrahinnat

Kaluston varaukset tehdään sähköpostitse etukäteen joko sähköpostitse tai puhelimitse. Varauksesta täytetään sähköinen vuokrauslomake, johon
merkitään varattava kalusto, laina-aika, vuokraajan tiedot sekä vuokrahinta ja maksutapa. Vuokraaja on
vaadittaessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Kairacross-tapahtuman vuokrahinnasto on seuraava:

 

Vuokrakaluston voi noutaa kaksi tuntia ennen kilpailun alkua ja palautus tapahtuu heti kilpailun jälkeen.

Vuokrahintaan kuuluu packraftin lisäksi myös täyttöpussi, mela ja melontaliivit.

 

2. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran vuokrattaessa.

 

3. Peruutukset

Varauksen peruutus on tehtävä vuorokautta ennen varsinaisen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään
myöhemmin on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra.

 

4. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan
sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrapackraftia ei siis missään tapauksessa saa esimerkiksi raahata maata pitkin.

Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle tai viedä sitä ulkomaille ilman erillistä lupaa. Kaluston luovutuksen ja
palautuksen yhteydessä merkitään vuokrauslomakkeeseen mahdolliset kaluston kuntoa koskevat huomiot.
Kaluston käyttäjän tulee vesillä ollessaan ehdottomasti käyttää kelluntaliivejä. Kalustoa ei saa jättää yleiselle
alueelle ilman vartiointia.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Kaluston käyttö on
kielletty päihteiden vaikutuksen alaisena. Kalustoa ei saa käyttää lainvastaisessa toiminnassa.

 

5. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:
• korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot
• korvaamaan vuokra-aikana kadoneen kaluston
• korvaamaan kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot

 

6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja
sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston
käytöstä.

 

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä
ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka Vuokranantaja kohtuullisessa ajassa
korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan vuokravälineen, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä
hyvitystä.

 

8. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava
riittävän ajoissa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle. Jos
kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa
eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto puhdistettuna, kuivattuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan
ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä siirtää säilytykseen tai vuokrata edelleen. Packraftia ei siis tule palauttaa esimerkiksi märkänä, hiekkaisena, roskaisena tai kalanhajuisena. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

 

9. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra-ajan
päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun
vuokra-ajan mukaisesti. Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen (tämä sovittu
ennen vuokra-ajan päättymistä, esim. puhelimitse), määräytyy vuokra todellisen vuokra-ajan mukaisesti.

 

10. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo
olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa
asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista. Vuokranantajan purkaessa
vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen
purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.