Packraft-testiajon ehdot ja säännöt

 

 • Testaus altaassa on sallittua vain valvotusti ja rekisteröityneille käyttäjille
 • Testauksen aikana on aina käytettävä asiaankuuluvia kelluntapukineita
 • Testaat lauttaa täysin omalla vastuullasi. Melomo Oy ei vastaa testin aikana testaajaan, omaisuuteen tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvista vahingoista
 • Vastaat omasta toiminnastasi – vastuu ei ole siirrettävissä
 • Altaassa on otettava huomioon muut altaan käyttäjät sekä sen välittömässä läheisyydessä oleskelevat ihmiset
 • Altaaseen meno päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty
 • Järjestäjän ohjeita ja aikatauluja tulee noudattaa
 • Järjestäjä voi milloin tahansa evätä tai keskeyttää testin, mikäli näitä sääntöjä rikotaan
 • Olet hyväksynyt tämän asiakirjan ja hyväksynyt sen alla olevalla lomakkeella

Mikäli haluat saada meiltä jatkossa postia packraftingiin ja tuotteisiimme liittyen, voit myös jättää sähköpostiosoitteesi!

Melomo Oy packraftien vuokrausehdot

Melomo Oy (jatkossa Vuokranantaja) noudattaa packraftien ja muiden varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisesta seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat  kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa Vuokraaja) on allekirjoituksellaan  hyväksynyt vuokrauslomakkeen. Kohdan 3 mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin vuokraajaa jo varauksen tapahduttua.

 

 1. Varaaminen ja vuokrahinnat

Kaluston varaukset tehdään joko Tuiran vuokrapisteeltä, varausjärjestelmästä osoitteesta www.melomo.fi, sähköpostitse osoitteesta info@u62149.www2.webdomain.fi tai puhelimella numerosta +358 40 163 4550. Varauksesta täytetään vuokrauslomake, johon merkitään varattava kalusto, laina-aika, vuokraajan tiedot sekä vuokrahinta ja maksutapa. Vuokraaja on vaadittaessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä Tuiran vuokrapisteellä, Melomon liikkeessä, kotisivuilla ja Facebookissa.

 

 1. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran vuokrattaessa.

 

 1. Peruutukset

Varauksen peruutus on tehtävä vuorokautta ennen varsinaisen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra.

 

 1. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle tai viedä sitä ulkomaille ilman erillistä lupaa. Kaluston luovutuksen ja palautuksen yhteydessä merkitään vuokrauslomakkeeseen mahdolliset kaluston kuntoa koskevat huomiot. Kaluston käyttäjän tulee vesillä ollessaan ehdottomasti käyttää kelluntaliivejä. Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia. Joki- ja koskireiteistä on neuvoteltava erikseen.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Kaluston käyttö on kielletty päihteiden vaikutuksen alaisena. Kalustoa ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa.

 

 1. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:

 • korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot
 • korvaamaan vuokra-aikana kadonneen kaluston
 • korvaamaan kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot

 

 1. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja

sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä.

 

 1. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka Vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan vuokravälineen, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvitystä.

 

 1. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle. Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto puhdistettuna, kuivattuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

 

 1. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti. Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen (tämä sovittu ennen vuokra-ajan päättymistä, esim. puhelimitse), määräytyy vuokra todellisen vuokra-ajan mukaisesti.

 

 1. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Olen lukenut ja hyväksyn vuokraehdot:

 

Hyväksyn ehdot